f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมตรวจรับงาน สน.37 /64 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ระหว่าง กม.3+000 - กม.6+200
ลงวันที่ 04/11/2564
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นาย ประสิทธ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วยนาย สนธยา พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นายธนพร ศรีบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยผู้รับจ้าง ร่วมประชุมตรวจรับงาน สน.37 /64 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ระหว่าง กม.3+000 - กม.6+200 โดยมี นาย ชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอุทัยเลิศ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

'