f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ลงวันที่ 12/09/2566
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นาย ประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดคัดเลือกศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเเละประเทศชาติเป็นหลัก กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

'