f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 12/09/2566
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
นาย ประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วยนาย สนธยา พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นาย เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ นางสาว ลออ พรายมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน/หมวดทางหลวงในสังกัด เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงเป็นประธานในการประชุม

'