f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย หรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันพุทธเเละวันศุกร์
ลงวันที่ 09/02/2567
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
นาย ประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายเหล่าข้าราชการ และ พนักงานในสังกัดร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย หรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันพุทธเเละวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันตามนโยบายของกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

'