f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมหารือ ร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างในเขตทางหลวง
ลงวันที่ 04/03/2563

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 จัดประชุมหารือ ร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างในเขตทางหลวง ที่ติดขัดงานก่อสร้าง วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร สํานักงานโทรศัพท์จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และ สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร ร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการขยายผิวทางจราจรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเต็มพื้นที่เขตทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 22 บริเวณสี่แยกบ้านธาตุ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรคปัญหากีดขวางการก่อสร้าง สามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและสำเร็จลุล่วงไปตามแผน ณ ห้องประชุมอุทัยเลิศ สำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1


'