f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 15/11/2561

คณะผู้บริหารแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑

นายประวัติ เสวตวงษ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑

นายสนธยา พลเยี่ยม                            นายประสิทธิ์ สาขา                             นางสาวลออ พรายมณี

              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม              รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ                  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

 นายสุริยา ปัติโชติชัย หัวหน้างานไฟฟ้า                      นายสยามรัฐ วงศ์กาฬสินธุ์  หัวหน้าหมวดทางหลวงโคกศรีสุพรรณ                    นางละออง พลเยี่ยม หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

 นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน                           นายเศกสันต์ พงษ์สาธร หัวหน้าหมวดทางหลวงกุสุมาลย์                          นายวิรัตน์ ภูทะวัง หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายชวลิต ชาสงวน หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย                    นายรณชัย นางาม หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยผึ้ง                          นางรุ่งวิกรัย ศิริศาสตร์สกุล หัวหน้างานสารบรรณ

     นายสุรพล ทัพไทย หัวหน้างานปรับซ่อม                                       นายสุรศักดิ์ ภู่ขำ หัวหน้าหมวดทางหลวงคำหอม                          นางสาวพรปวีณ์ เชื้อสมุทร หัวหน้างานสารสนเทศ

      นายเกรียงกมล ศรีโนนเรือง หัวหน้าหมวดทางหลวงสร้างค้อ

    นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้าหมวดทางหลวงดงมะไฟ


'