f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประวัติองค์กร
ลงวันที่ 15/11/2561

ข้อมูลทั่วไป

      แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เดิมชื่อ " แขวงการทางสกลนคร  "  ก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดนครพนมเมื่อปี พ.ศ.2484  สังกัดเขตการทางขอนแก่น  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2492  ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่จังหวัดสกลนคร  ตั้งอยู่เลขที่ 150 ถนนใสสว่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ และได้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2539 โดยมีนายช่างแขวงการทางสกลนครคนแรกคือ นายอวน อุทัยเลิศ จนถึง คนปัจจุบัน(ลำดับที่30) คือ นายประสิทธ์ สาขา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1  ซึ่งแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ ดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถรับการจราจรได้โดยสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงแผ่นดิน ตลอดจนควบคุมเส้นทางหลวง เขตทางหลวง และที่ดินนอกเขตทางให้เป็นไป โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535


'