f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
งานพัสดุเเละสัญญา
ลงวันที่ 19/11/2561

งานพัสดุและสัญญา

  • นางละออง พลเยี่ยม หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-954-1405

  • นางนิภาวัน ก้อนแพง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ : 

  • นางสาวนิตยา ศิริภักดิ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ : 093-542-4466

หมายเลขติดต่องานพัสดุและสัญญา : 042-711-059 ต่อ 18


'