f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
ขท.สกลนคร1จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ลงวันที่ 02/04/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง" ทางหลวงหมายเลข 2427 (ทางเข้าสนามบินสกลนคร) ระหว่าง กม.0+030-กม.1+637. โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแนะนำแผนการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการรักษาสิ่งแวดล้อมสองข้างทางให้กับประชาชนที่ใช้ทาง . . . ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของรัฐ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ กรมทางหลวง ได้ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยประชาชนสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสถานที่นั่งประชุมมีระยะห่าง 2 เมตร รวมถึงการตรวจคัดกรองหาผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติ ตามนโยบาย Social Distancing หรือการเว้น ระยะห่างทางสังคม จัดขึ้น ณ หอประชุม อุทัยเลิศ สำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1


'