f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง" ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน กุสุมาลย์-โพนจาน ระหว่าง กม.7+375-กม.9+475 ระยะทาง 2.100 กม. ณ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ตัวเเทนเจ้าหน้าที่จากส่วนควบคุมงานก่อสร้างเเละส่วนสำรวจเเล้ออกเเบบ สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง" ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน กุสุมาลย์-โพนจาน ระหว่าง กม.7+375-กม.9+475 ระยะทาง 2.100 กม. ณ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ
title
กิจกรรมก่อสร้างผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม" ทางหลวงหมายเลข 2358 ตอน โนนหอม - เต่างอย ระหว่าง กม.10+100-กม.11+350 ระยะทาง 1.430 กม.

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ตัวเเทนเจ้าหน้าที่จากส่วนควบคุมงานก่อสร้างเเละส่วนสำรวจเเล้วออกเเบบ สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมก่อสร้างผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม" ทางหลวงหมายเลข 2358 ตอน โนนหอม - เต่างอย ระหว่าง กม.10+100-กม.11+350 ระยะทาง 1.430 กม. โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแนะนำแผนการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการรักษาสิ่งแวดล้อมสองข้างทางให้กับประชาชนที่ใช้ทาง . . . ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของรัฐ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง ได้ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยประชาชนสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจในโครงการฯ ดังกล่าว กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
title
กิจกรรมก่อสร้างผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม" ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.166+000-กม.167+700 ระยะทาง 1.700 กม.

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมก่อสร้างผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม" ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.166+000-กม.167+700 ระยะทาง 1.700 กม. โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแนะนำแผนการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการรักษาสิ่งแวดล้อมสองข้างทางให้กับประชาชนที่ใช้ทาง . . . ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของรัฐ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง ได้ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยประชาชนสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจในโครงการฯ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง