f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 19/11/2561

งานการเงินและบัญชี

  • นางอรวรรณ  แก้วจันลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ : 065-746-4797

  • นางกันยารัตน์ คำภู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-769-4581

หมายเลขติดต่องานการเงินและบัญชี : 042-711-059 ต่อ 17

 


'