f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
หมวดทางหลวงโคกศรีสุพรรณ
ลงวันที่ 19/11/2561

หมวดทางหลวงโคกศรีสุพรรณ

นายเกรียงกมล ศรีโนนเรือง

หัวหน้าหมวดทางหลวงโคกศรีสุพรรณ

นายสิทธิชัย  เกษมสวัสดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงโคกศรีสุพรรณ

 

ที่อยู่ : สำนักงานหมวดทางหลวงโคกศรีสุพรรณตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - นาแก ที่ กม.15+508 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์ : 042-766-123 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าหมวดทางหลวงโคกศรีสุพรรณ : 087-225-7529

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงโคกศรีสุพรรณ : 093-326-1048


'