f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 hightway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/03/2563 6,138.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จนำวน 6 รายการ 12/03/2563 1,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 24/03/2563 90,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 23/03/2563 1,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.127+225 - กม.137+400 ปริมาณงาน 10.175 กม. 27/03/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างลานจอดรถบัสขนาดใหญ่ด้านหน้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.166+990 - กม.167+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 5,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 27,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/03/2563 11,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 18/03/2563 644.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 19/03/2563 1,795.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/03/2563 10,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 110 ลิตร 17/03/2563 2,579.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 18/03/2563 10,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/03/2563 58,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 741 รายการ