f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/11/2564 99,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/11/2564 73,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/12/2564 210,408.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 30/11/2564 99,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 18 รายการ 29/11/2564 10,175.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 26/11/2564 5,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25/11/2564 68,086.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 30/11/2564 6,085.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 30/11/2564 9,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 30/11/2564 12,336.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/11/2564 46,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 24/11/2564 47,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/11/2564 79,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/11/2564 9,125.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/11/2564 182,604.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,769 รายการ