f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 27/09/2566 4,085.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/09/2566 14,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 27/09/2566 9,617.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/09/2566 44,155.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/09/2566 82,506.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,000 ลิตร 26/09/2566 40,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 26/09/2566 10,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 26/09/2566 10,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 26/09/2566 10,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 26/09/2566 5,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 26/09/2566 1,786.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 26/09/2566 3,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 650 ลิตร 25/09/2566 26,221.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/09/2566 26,075.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/09/2566 840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,850 รายการ