f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
ขท.สกลนคร1จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ลงวันที่ 02/04/2563

ปฎิบัติการเชิงรุก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 นายประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ มอบหมาย ให้นางสาวพรปวีณ์ เชื้อสมุทร หัวหน้างานสารสนเทศ และนายสิทธิชัย เกษมสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกไปประชาสัมพันธ์โครงการ “พัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง” บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน สกลนคร – นาเเก ระหว่าง กม.22+600 – กม.25+050 โดยได้ร่วมกับ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ออกแจก แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแนะนำแผนการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการรักษาสิ่งแวดล้อมสองข้างทางให้กับประชาชนที่ใช้ทาง . . . ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของรัฐ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ กรมทางหลวง ได้ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยประชาชนสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ผ่านทางแบบสอบถาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสถานที่นั่งให้กรอกแบบสอบถาม มีระยะห่าง 2 เมตร รวมถึงการตรวจคัดกรองหาผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติ ตามนโยบาย Social Distancing หรือการเว้น ระยะห่างทางสังคม จัดขึ้น ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ


'