f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมโครงการดันท่อลอดเคเบิลใยเเก้วนำเเสง ทางหลวงหมายเลข 213
ลงวันที่ 11/08/2563

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 จัดประชุมหารือ ประชุมโครงการดันท่อลอดทางหลวงหมายเลข 213 ตอนสร้างค้อ - สกลนคร วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรคปัญหากีดขวางการก่อสร้าง สามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและสำเร็จลุล่วงไปตามแผน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสถานที่นั่งประชุมมีระยะห่าง 2 เมตร รวมถึงการตรวจคัดกรองหาผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติ ตามนโยบาย Social Distancing หรือการเว้น ระยะห่างทางสังคม จัดขึ้น ณ หอประชุม อุทัยเลิศ สำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1


'