f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประกาศการกำหนดสถานที่เเละจัดสถานที่ปิดประกาศ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเเละติดเเผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ลงวันที่ 12/11/2563

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศ

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยมี

กำหนดวันเลือกตั้งในวันอทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงออกประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศเกี่ยวกับการ

หาเสียงและการเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และให้แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ได้กำหนดพื้นที่อันเป็นสาธารณะสถานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแขวง

ทางหลวงสกลนครที่ ๑ เป็นสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 56 ดาวน์โหลด

'