f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือรูปแบบทางเลือกของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒ กับทางหลวงหมายเหลข ๒๔๑ และทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๗ (แยกบ้านธาตุนาเวง)
ลงวันที่ 26/07/2565

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือรูปแบบทางเลือกของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒ กับทางหลวงหมายเหลข ๒๔๑ และทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๗ (แยกบ้านธาตุนาเวง)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่>>https://drive.google.com/.../1RKchleoy6v5wx8VCbk.../view...


'