f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
สำรวจความพึงพอใจโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - อำเภอนาแก ระหว่าง กม.26+250 - กม.39+817 และ กม.50+981 - กม.53+164
ลงวันที่ 24/08/2564

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - อำเภอนาแก ระหว่าง กม.26+250 - กม.39+817 และ กม.50+981 - กม.53+164 รวมระยะทางประมาณ 15.750 กม. มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 ม. ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 ม. ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 ม. แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะยก (RAISED MEDIAN) ผิวทางคอนกรีต รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

เเบบสอบถามความพึงพอใจ https://forms.gle/gVvfa16EX2McZkV5A

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ข้อมูลโครงการ 24 ดาวน์โหลด
เเผนที่โครงการ 18 ดาวน์โหลด

'