f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือรูปแบบทางเลือกของโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจแลออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 กับทางหลวงหมายเลข 241และทางหลวงหมายเลข 2347 (แยกบ้านธาตุนาเวง)
ลงวันที่ 16/06/2565
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือรูปแบบทางเลือกของโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจแลออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 กับทางหลวงหมายเลข 241และทางหลวงหมายเลข 2347 (แยกบ้านธาตุนาเวง) วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1.ประกาศประชาสัมพันธ์ประชุมกลุ่มย่อย 11 ดาวน์โหลด
2. กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย 11 ดาวน์โหลด
3. แผ่นพับประชุม 25 ดาวน์โหลด

'